Plan i program

OSNOVNI PROGRAMSKI CILjEVI I ZADACI RADA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE NIŠ

1. CILjEVI I ZADACI DELOVANjA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE NIŠ

 • Otkrivanje nadarenih i talentovanih pojedinaca;
 • Realizacija obrazovnih programa i omogućavanje individualnog napredovanja i kreativnog ispoljavanja mladih;
 • Realizacija nastavnih sadržaja i mentorski rad sa učenicima;
 • Selekcija i praćenje nadarenih i talentovanih učenika i usmeravanje njihovog razvoja;
 • Stvaranje preduslova i mogućnosti za zajedničko delovanje svih institucija koje sa bave ovom kategorijom mladih;
 • Kompletno evidentiranje i identifikacija talentovanih učenika Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga, sa Kosova i Metohije-škole
 • koje se sada nalaze u Lapljem selu i Gračanici, i njihovo uključivanje u sistem rada Regionalnog centra za talente Niš.

DINAMIKA REALIZACIJE

ROK: STALAN ZADATAK

2. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE NIŠ

 • Identifikacija nadarenih i talentovanih učenika putem
  • anketiranja škola, učenika, nastavnika, roditelja;
  • testiranja;
 • Organizacija škola iz prirodno-naučnih, tehničkih i društvenih nauka;
 • Priprema mladih za takmičenja i smotre;
 • Organizacija zimskih i letnjih škola iz prirodno-naučnih, tehničkih i društvenih nauka;
 • Priprema nadarenih i talentovanih učenika i studenata za istraživačke aktivnosti;
 • Organizacija škola i akcija na temu metodologije uvođenja učenika u naučno-istraživački rad, timski i samostalan rad;
 • Organizacija seminara za nastavnike, saradnike i mentore;
 • Praćenje rezultata rada, razvoja i napredovanja mladih.

3. IDENTIFIKACIJA NADARENIH I TALENTOVANIH UČENIKA

Izbor, odnosno identifikacija nadarenih, podrazumeva aktivno traganje za njima pomoću odgovarajućih psiholoških mernih instrumenata pripremljenih za tu svrhu. Planira se primena nekoliko takvih instrumenata:

 • test opštih intelektualnih sposobnosti;
 • test specifičnih sposobnosti u oblasti, prirodnih, tehničkih i društvenih nauka;
 • test tehničke kulture i informisanosti;
 • test osetljivosti za naučne probleme;
 • test ličnosti.

Primenom napred navedenih instrumenata i kombinacijom podataka dobijenih sa testova i upitnika, kao i sagledavanjem opšteg uspeha i uspeha iz pojedninih predmeta za koje je učenik iskazao zainteresovanost ili pokazao posebno interesovanje, iskazao posebne sklonosti kroz rezultate primene mernih instrumenata, sagledavanjem rezultata sa takmičenja i dr., doći će se do stvarnog broja nadarenih i talentovanih pojedinaca. Na osnovu iskazanih rezultata sa testiranja i napred navedenih elemenata vrednovanja rada učenika, vrši se upućivanje učenika u odgovarajuću grupu škole za odgovarajuću naučnu disciplinu, koja se rangira kao početna ili napredna, odnosno na mentorski rad.

Realizacija programskih sadržaja se izvodi u trenutno raspoloživim uslovima, na što je moguće produktivniji način rada. Za uspešnu realizaciju programa rada potrebno je ostvariti neke od sledećih pretpostavki:

 • stvoriti realne prostorne, materijalne, finansijske i druge neophodne uslove za naučno-istraživački rad učenika, odgovarajući nivo mentorskog rada u oblasti njihovih domena interesovanja;
 • uključivanje talentovanih učenika u projekte naučnih i stručnih institucija, istraživačko-razvojnih centara, aktivnih privrednih subjekata i sl.;
 • Omogućiti susrete i dogovore učenika sa eminentnim naučnim radnicima, posete profesionalnim naučnim institucijama, razgovore o temama koje su vezane za programske sadržaje rada centra, organizovanje tematskih skupova iz istih i srodnih naučnih oblasti, kao i organizovanje kratkih kurseva-škola na teme koje učenici biraju a koje su značajne kao metodološka podrška osnovnoj naučnoj disciplini ili naučnoj oblasti zastupljenoj u programu koji pohađaju u okviru Regionalnog centra za talente Niš.

Za sve oblasti rada, Programski savet centra, odnosno programski saveti određenih naučnih disciplina-oblasti, utvrđuju planove i programske sadržaje, izbor mentora i predavača, kao i vrstu stručnjaka koji će biti angažovani za realizaciju programa rada. Ujedno, utvrđuje se mesto realizacije programskih sadržaja kao i tačna dinamika i raspored održavanja-realizacije programskih sadržaja sa čime se polaznici škole, blagovremeno, na početku rada škole upoznaju.

Godišnji plan i program rada podrazumeva i pregled potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programskih sadržaja rada.

Evidentiranje i identifikacija nadarenih i talentovanih učenika i uključivanje u realizaciju programskih aktivnosti Centra

ROK REALIZACIJE: SEPTEMBAR-OKTOBAR.

II PROGRAM RADA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE NIŠ

1. ŠKOLE I MENTORSKI RAD IZ PRIRODNO-NAUČNIH, TEHNIČKIH I DRUŠTVENIH DISCIPLINA
PROGRAM RADA I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE NIŠ ZA 2018. GODINU
ŠKOLE, SEMINARI, KURSEVI IZ PRIRODNO-NAUČNIH, TEHNIČKIH I DRUŠTVENIH DISCIPLINA

1.1 Obrazovni programi

U toku 2018. godine, radiće se na realizaciji programskih sadržaja obrazovnih programa za sledeće oblasti:

 1. srpski jezik
 2. književnost
 3. matematika
 4. fizika
 5. hemija
 6. biologija/biohemija, biofizika, fiziologija, genetika i dr/
 7. ekologija i zaštita životne sredine
 8. informatika i računarska tehnika
 9. strani jezici, engleski, francuski, nemački, ruski
 10. elektronika, optoelektronika, termovizija i elektrotehnika
 11. mašinska tehnika
 12. sociologija i filozofija
 13. psihologija
 14. istorija
 15. geografija, geologija
 16. arheologija
 17. astronautika i raketna tehnika
 18. fotografsko i filmsko stvaralaštvo
 19. likovno stvaralaštvo.

Obrazovni program se realizuje tokom nastavne godine kao:

 • stalna škola/ prolećni i jesenji ciklus škole,
 • zimska škola /za vreme raspusta/,
 • letnja škola / za vreme raspusta/,
 • kroz mentorski rad sa polaznicima škola Regionalnog centra za talente Niš, koji su identifikovani da imaju sklonosti za bavljenje naučno-istraživačkim radom,
 • prolećna/ jesenja škola na Kopaoniku na temu:
 • ”Metodologija uvođenja mladih u naučno-istraživački rad”.